Korporatiw

Bu hyzmaty hem kärhanamyzyň sanawyndaky ortaça 60 sany ulagyň üsti bilen ýerine ýetirýäris.
Ýokary hilli hyzmatyň dine ýokary hilli işgärleriň esasynda ýerine ýetiriljekdigine ynanyp, diňe ýokary  bilimli, tejribeli we hünärli işgärler bilen hyzmat edýäris.
Maksadymyz maşgalamyzyň bir agzasy hökmünde görýän her bir müşderimize hyzmat bermek, olaryň meseläni oýlanýança çözülmeli işlerini öňünden alada edip ýerine ýetirmek bolup durýar.