BILELIKDÄKI GÖRNÜŞ GATNAWY
with combinations that will carry your cargo in the most appropriate and safest conditions ...
Ýükleriň çykyş nokadyndan barmaly nokadyna çenli birnäçe gatnaw we daşama görnüşleri kärhanamyzyň öňden bäri ýerine ýetirýän hyzmatydyr. Meselem deňiz ýoly bilen gelen konteýneriňiziň gara ýollar üsti bilen Türkmenistanyň islendik ýerine gowşurylar, şeýle hem howaýollary gatnawy – garaýollar gatnawy ähli logistik işgärlerimiz tarapyndan ýerine ýetirilýär. Size müşderilerimiziň islegine görä gerekli çözgütler we iň amatly gatnaw ýoly teklip ediler.
BILELIKDÄKI GATNAWY
Biziň bir maşgala agzamyz hökmünde gördügimiz müşderilerimize iň amatly çözgüt hökmünde isleglerini iň täze ulgamlar bilen tanyş edip meseläniň içinde özlerini duýmalaryny alyp barmak bilen işimiziň esasy maksadydyr.
Elmydama özümizi ösdürmegi, meseleleriň garşysynda rahat we yzygiderli dogry kararlar bilen çözgütler tapyp hödür etmegi maksat edinýäris. Bu meselelerdede her bir kärhana işleriniň gowy wagty gowydyr, hakyky gowylyk bolsa meseleler ýüze çykan wagtynda gysga wagtyň içinde dogry we doly çözenler diyip pikir edýäris.

Türkiýe döwletinde iş ofisi bolmaýan Türkmenistandaky kärhanalara hem hyzmatlarymyz bardyr, ýagny satyn almak isleýän harytlaryňyzyň mukdaryny ,görnüşini bize habar beriň biz Size iň amatly bahadan tapyp hödür edeli, harytlaryňyzy satyn alyp (mukdary näçe bolsa bolsun) ammara getirip Siziň iň amatly wagtyňyza çenli saklap we islän wagtyňyz daşamagy ýerine ýetirýäris.

0
MÜŞDERI
0
KONTEÝNER
0
ULAG