DEŇIZ ÝOL GATNAWY
Dogry bahalar bilen iň amatly we iň tiz deňiz ýol gatnawynyň görnüşleri.....
Dünýäniň uly portlaryndan esasanam Türkiýe we Türkmenistana daşamak (multimodal) gatnawlaryny ýerine ýetirýäris.
TÜRKIÝEDEN
Esasanam garaýollar üsti bilen köp mukdarda çykdajylary bolan (demir, alçypan, sement, granit, mermer, profil we ş.m) harytlary gäminiň üsti bilen Türkiýe döwletinden alyp Wolgograd derýasynyň üsti bilen gämilere 1100 tonnadan 3000 tonna aralygynda daşama gatnaw işlerini hem ýerine ýetirýäris.
Egerde gämidäki ýerimiz laýyk bolsa 300-500 tonna ýükleri hem bölekleýin daşap bileris.

Hytaýdan, Wyetnamdan, Hindistan ýaly ýurtlardan gelen ýüklerimizi multimodal ( köpli daşama) usuly bilen Türkmenistana gowşurýarys.Bu gatnaw usuly bilen Hytaýdan mermer, diň kranlary we Wýetnamdan bolsa granit, we mermer ýaly harytlarynyň daşama gatnaw ýolyny ýerine ýetirdik.

0
MÜŞDERI
0
KONTEÝNER
0
ULAG