GARAÝOLLAR GATNAWY
Kärhanamyz hünärli we tejribeli sürüjilerimiz bilen bilelikde 60 sany ulag bilen hyzmat berýäris.
karayolutsm.jpg
GARAÝOLLAR GATNAWY

Kärhanamyz hünärli we tejribeli sürüjilerimiz bilen bilelikde 60 sany ulag bilen hyzmat berýäris. Biz esasanam bu meselede sürüjilerimize has üns berýäris.

karayolutasimacilig.png

Kärhanamyz işleri telefon arkaly almak bilen bolsada ilki bilen sürüjilerimiz bilen ýüzbe ýüz gurleşlýäris. Olaryň biziň wekilimiz hökmünde bolmagy bilen bile hereketleriniň çözgütli we amatly tarapyny teklip etmelerine üns berýäris.
Ölçegiň daşyndan çykan ýükler üçin lawbed gatnaw hyzmatymyzy 80 tonna çenli pasgelçiliksiz ýerine ýetirýäris.
Harytlaryňyz ammarymyzda tertiplenilýär, şeýlelikde dürli görnüşde ýüze çykan harytlar üçin ammarymyzy siziň peýdaňyza laýyklykda teklip edýäris.

ÝÜZE ÇYKAN SORAGLARYŇYZ BARMY?

Kanun öňündäki hukuklaryňyzy goramak üçin göreşýäris.