HOWAÝOLLAR GATNAWY
Has hem çalt we ygtybarly, ynamly gatnaw ýolynyň görnüşi
HOWAÝOLLAR GATNAWY
havaulastirma.png

Dünýäniň islän ýerinden ýörite gulluklarymyz bilen bilelikde howa üsti bilen ýük daşamak işlerini ýerine ýetirýäris.         Eger-de Türkmenistana örän gyssagly ýagdaýda ugratmaly ýüküňiz bolan ýagdaýynda bir günüň dowamynda gowşurýarys.  

Şeýle hem ýük ammarlarymyz “ Cross Dock” ulgamyndadyr.

ÝÜZE ÇYKAN SORAGLARYŇYZ BARMY?

Kanun öňündäki hukuklaryňyzy goramak üçin göreşýäris.